ឡូហ្គោ

លេខកូដចូលដំណើរការ

បញ្ចូលកូដដែលផ្តល់ដោយនិយោជក អង្គការ ឬក្រុមរបស់អ្នក។
កូដ របស់ អ្នក ត្រូវ តែ ស្ថិត នៅ ក្នុង រន្ធ ទាប ទាំង អស់ ដោយ គ្មាន ចន្លោះ ឬ កម្រិត ។